Mobil Menü

Konukevi Yönergesi yayınlandı 26 Haziran 2016

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

KONUKEVİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Konukevinin yönetimi, yararlanma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin hususları düzenlemektir.

 

            Kapsam

            MADDE 2– (1) Bu Yönerge,Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Konukevinin yönetim esaslarını, genel hükümlerini, konukevinden yararlanma usul ve esaslarını, konukevinde kalacakların uyacakları hususları, mali hususları ve diğer hükümleri kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu yönergenin dayanağı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. maddesi ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller ile yılımerkezi yönetim bütçe kanunlarıdır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Üniversite: Hitit Üniversitesini,

b)      Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

c)      Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

ç)   Rektörlük: Hitit Üniversitesi Rektörlüğünü,

d)     Genel Sekreter: Hitit Üniversitesi Genel Sekreterini,

e)      Daire Başkanlığı: Hitit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

f)       Kamu Personeli: Kamuda görev yapan akademik personeli, memurları, sözleşmeli 

memurları ve işçi statüsündeki tüm çalışanları,

g) Personel: Hitit Üniversitesinde görevli akademik ve idari personelini,

h) Misafir: Konukevinden yararlanan kişileri,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Esasları

 

            MADDE 5 – (1) Konukevinin yönetimi ile yer tahsisine ilişkin işlemler bu Yönergede öngörülen usul ve esaslar dahilindeDaire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

            MADDE 6 – (1)Konukevinin personel ihtiyacı, kapasitesi, çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları verilecek hizmetler dikkate alınarak Daire Başkanlığınca karşılanır.

 

            MADDE 7 – (1)Konukevinde kullanılacak dayanıklı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin temini ve taşınır hesabı,Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuatı çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

 

 

 

            Tutulacak Kayıtlar ve Kullanılacak Formlar

            MADDE 8 – (1)Konukevinde;

            a)Evrak Zimmet Defteri

            b)Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri

            c)Misafir Kayıt Defteri

            d)Rezervasyon Formu

            e) Tahsilat Makbuzu

 

defter ve formları kullanılacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yararlanma Usul ve Esasları

 

           

            Yararlanacak Kişiler          

MADDE 9 – (1)Konukevinden;

a) Üniversite bünyesinde çalışan veya emekli olan personel ileeşleri, çocukları, altsoy ve üstsoyları,

b) Üniversitenin eğitim-araştırma faaliyetlerine katılmak veya resmi temaslarda bulunmak üzere kısa süreli olarakgelen araştırmacılar,yabancı uyruklu öğretim elemanları, misafirler ve ziyaretçiler,

c)Tüm kamu personeli ile eşleri, çocukları, altsoy ve üstsoyları,

ç) Rektörlük tarafından uygun görülen diğer ziyaretçiler,

 

yararlanır.

 

Yararlanma Süreleri

MADDE 10 – (1)Konukevinden kısa süreli geçici görev, seminer, kongre, sportif faaliyetler ve tabii afetler dışında en çok 15 gün yararlanabilir.

(2) Genel Sekreterin yazılı izniyle konukevinden yararlanma süresi doluluk oranına ve önceden planlanmış etkinlikler dikkate alınarak belirli süre uzatılabilir.

            (3)İkametgahıÇorum belediye sınırları içerisinde olanlar,Genel Sekreterin kabul edilecek geçerli bir mazereti olmadıkça konukevinden faydalanamazlar.

 

            İbraz Edilecek Belgeler

            MADDE 11 – (1)Misafirler görevli memura;

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını/geçerli pasaportunu,

b) Kurum kimlik kartını (Kamu Personeli),

c) Görevlendirme belgesini  (varsa),

d) Beraberinde eşi olanların eşlerine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını/geçerli pasaportunuveya evlenme cüzdanınıve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,

 

ibraz etmek mecburiyetindedir.

 

            Ücretin Belirlenmesi

            MADDE 12 – (1)Konukevi ücretleri, her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, uygulama talimatları ve hükümler doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Konukevinde Kalacakların Uyacakları Hususlar

 

           

            MADDE 13 – (1)Misafirler, gerek kendilerine tahsis edilen odalarında, gerekse konukevinin diğer kısımlarında bulunan dayanıklı ve tüketime yönelik malzemelere gerekli özen göstermek zorundadırlar.Zarar verildiğitespit edilen taşınırlar, ilgili yasal mevzuat çerçevesindemisafirlerdenrayiç bedeli üzerinden tahsil edilir.

 

            MADDE 14 – (1) Misafirler yanında bulundurduğu değerli evrak veya eşyanın korunmasından kendisi sorumludur. Bu konuda Daire Başkanlığını sorumlu tutamaz.

 

            MADDE 15 – (1)Misafirler aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar:

            (2)  Verilen formları doğru ve eksiksiz olarakdolduracaklardır.

            (3)Konukevinde kaldıkları süre içerisinde başkalarını rahatsız edecek tavır ve davranışlardabulunmayacaklardır.

            (4)Odalarda ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir.

            (5)Oda anahtar kartını başkalarınavermeyecekler, odayı bir başkasına devretmeyeceklerdir.

            (6)Konukevinin genel temizliği için alınan önlemlere uyacaklardır.

            (7)Çalışanlara hizmetin gereklerini yerine getirme sırasında müdahale etmeyeceklerdir.

           

            MADDE 16 – (1)Yukarıdaki maddelerde yer alanhususlara uymayan misafirlersorumlu personel tarafından uyarılır, uyarıları dikkate almayan misafirler hakkında tutanak düzenlenir ve konu Genel Sekretere intikal ettirilir. Genel Sekreterce ilgili şahsın konukevinde kalması sakıncalı görüldüğü takdirde,ilişiği kesilerek güvenlik görevlisi nezaretindekonukevinden derhal çıkartılır,gerekirse ilgili hakkında yasal işlem başlatılır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

            MADDE 17 – (1)Konukevinde kalanlar hesap kesimi yapmadıkları hafta sonu ve tatil günleri dahil tüm günler için ücret öder, hesap kesimi yapılmadan önce oda tamamen boşaltılır.

            (2) Konukevinde kalanlardan ücret tarifesi üzerinden yazarkasa fişi, tahsilat makbuzu vb. ile tahsil olunan ücretler (konaklama bedelleri) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından açılacak banka hesabında toplanır. Toplanan gelirler Konukevinin işletme, bakım, onarım, temizlik, mal ve malzeme alımı, personel çalıştırılmasıvb. giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere Daire Başkanlığının talebi doğrultusundaStrateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca ödenek kaydedilir.

            (3) Konukevinin zaruri ihtiyaçları için yapılacak harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa uygun olarak yapılır.

            (4) Tahsilatların bankaya yatırılması süre ve limitleri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Sayman Mutemetleri limitleri uygulanır.

            (5) Konukevi hesapları her yıl şubat ayı sonuna kadar Üniversite İç Denetim Birimi tarafından incelenir. İnceleme sonucu düzenlenecek raporGenel Sekreterve Rektörlük Makamına sunulur.

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

 

            MADDE 18 – (1)Misafirler, konukevinden çıkışgünü en geç saat 12:00’dekonukevigörevlilerine başvurarak çıkış işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Misafirler hesap kesimi yaparken oda kartını teslim edip, odalarını boşaltmak zorundadırlar. Çıkış işlemi yapıp ancak kartını teslim etmeyip odasını boşaltmayan misafirlerin odaları, görevli personel tarafından güvenlik görevlisi nezaretinde eşya tutanağı düzenlenerek boşaltılır.

            (3) Konaklama süresinin son günü saat 12:00’den sonra çıkış işlemi yapmayan misafirlerden ayrıca bir günlük ücret tahsil edilir.

 

            MADDE 19 – (1)Kullanımdaki odaların temizliği günlük yapılır.

 

            MADDE 20 – (1) Konukeviyle ilgili şikayetler sözlü ve yazılı olarak, görevli personele veyaDaire Başkanlığına bildirilir.

 

            MADDE 21 – (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamaya ilişkin esaslar, yürüklükteki mevzuata ve bu Yönergeye aykırı olmamak üzere Genel Sekreterce tespit edilir.

 

            MADDE 22 – (1)Konukevinin idaresinden bu Yönerge esasları dahilindeDaire Başkanlığı sorumludur.

 

            Yürürlük

           MADDE 23 – (1) Bu Yönerge Senato’nun 18/05/2016 tarih ve 2016/35 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

            Yürütme

            MADDE 24 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.